image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: ds. L.W. de Haan
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten:
Diensten zondag 10 oktober
9.30 uur ds. B.J.W. Ouwehand, Andel  

18.30 uur ds. L.W. de Haan, Focus 5.2

Kerkauto:
9.30 uur J. Roozemond (06 51583429)
18.30 uur M. Donkersloot (352314)


Kinderoppas
:
Corianne Thur, Anne Oudshoorn

Collecten:
De diaconiecollecte is bestemd voor het plaatselijke werk. Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Focusdienst:
Zondagavond gaan we weer verder met Focus. We lezen verder uit de eerste Petrusbrief. Na ‘vreemdelingen en bijwoners’ genoemd te worden, gaat het in het tweede hoofdstuk over een ‘koninkrijk van priesters’. Net als afgelopen zondag leggen we daar zondagavond een geschiedenis van Abraham naast. Hij werd ook een vreemdeling genoemd, maar had ook een priesterlijke taak. Zondagavond denken we na over hoe hij daar mee omging. Bij deze een hartelijke uitnodiging om daar bij te zijn, maar ook om daar in de komende week/weken het gesprek over met elkaar aan te gaan. Op de groeigroep, Bijbelkring, tijdens een wandeling of gewoon bij een kopje koffie thuis. Het Focuswerkboek biedt handvatten genoeg om daar samen (of alleen) mee aan de slag te gaan. 

Online diensten
09:30 uur             : https://youtu.be/3rkf35fWtrs
18.30 uur             : https://youtu.be/SL1TQer1rhw 
Youtube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA

Vacature diaken:
Met dankbaarheid kunnen we bekendmaken dat Hans Thur (Voompad 18a) zijn benoeming tot diaken heeft mogen aanvaarden. We zijn dankbaar dat de kerkenraad straks weer voltallig mag zijn. Binnenkort zullen we de datum van de bevestigingsdienst vaststellen.

Gemeenteavond:
Woensdag 13 oktober is de eerste gemeenteavond, waarbij in het bijzonder wijk 3 wordt uitgenodigd (dit is de wijk van ouderling Alie Pellikaan: Hoofdstraat, Meerhoek, Weteringshof en de even nummers van de Genderense Dijk). Op deze avond willen we met name in gesprek gaan over het nieuwe beleidsplan dat in concept klaar is. Het beleidsplan zal aankomend weekend met Elkaar worden meegestuurd. Als u graag een papieren versie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de scriba (651500). De gemeenteavond begint om 20.00.

Catechisatie:
Dinsdagavond 12 oktober is er weer catechisatie om 18.45 (groep 7/8) en 19.45 (VO1-4). Zondagavond 10 oktober komt de belijdenisgroep voor het eerst bij elkaar. Wie nog wil aansluiten is dan om 20.00 van harte welkom in de pastorie.

Bijbelkring en groeigroep:
Donderdagavond 14 oktober komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Vanaf 19.15 staat de koffie klaar in de Regenboog en om 19.30 beginnen we met de bespreking van Focus blok 5 hoofdstuk 2.

Solidariteitskas:
In de loop van oktober zullen alle (belijdende) leven van onze gemeente envelop ontvangen met een acceptgiro voor de solidariteitskas. Ook dit jaar is de bijdrage weer €10,00 per lid. Voor ieder belijdend lid moeten we €5,00 afdragen aan de landelijke kerk. Dit is zo vastgelegd door de Protestantse Kerk. Het restant van het bedrag is voor de eigen gemeente bestemd. Als u het bedrag overmaakt zonder gebruik van de acceptgiro, dan graag naam en adres vermelden zodat wij kunnen bijhouden wie er betaald heeft. We rekenen op uw medewerking. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

Rekeningnummers:
Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen

Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen