image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten

Dienst Hemelvaartsdag 13 mei
9.00 ds. L.W. de Haan

Diaconiecollecte: voedselbank Altena
Kerkauto: M. Donkersloot (352314)

Diensten zondag 16 mei
9.30 prop. M. Luteyn, Tilburg

18.30 GK ds. J. van den Brink-Dekker, Focus-jeugddienst III
Diaconiecollecte: Roosevelthuis Doorn. Het Roosevelthuis is onderdeel van Nieuw Hydepark in Doorn. Het is een aangepaste vakantie-accommodatie voor zorgvakanties van ouderen en mensen met een beperking.
Kerkauto: 9.30 J.C.A. van Drunen (06-13191802)

Collecten
Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.


Aanmelden kerkdiensten
U en jij worden van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Voorlopig is er plaats voor dertig kerkgangers. Aanmelden blijft nodig en kan via het formulier op de website, of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21). U kunt zich ook aanmelden voor de avonddiensten in de Gereformeerde Kerk. Dit kan via het inschrijfformulier op hun eigen website: www.gereformeerdekerkgenderen.nl.

Focus jeugddienst
Zondagavond 16 mei is de derde Focus-jeugddienst. De eerste jeugddienst was in onze kerk en ging over de relatie met Jezus. De tweede jeugddienst was in Eethen-Drongelen en ging over de verbinding van het geloof met ons dagelijks leven. De derde jeugddienst gaat ds. Jannie in op de vraag: “Hoe geef je woorden aan je geloof?”. Dat thema is gelinkt aan de derde pijler van Focus: het delen van ons geloof. De jongeren worden van harte uitgenodigd zich voor deze dienst aan te melden (via de website van de GK) en uiteraard is iedereen welkom deze dienst online mee te beleven.


Nieuwe ambtsdrager
We mogen terugkijken op een mooie dienst waarin Jeanet Donkersloot (Weteringshof 18) bevestigd mocht worden in het ambt van diaken. Ze kreeg de woorden uit 1 Korinthe 15: 58 mee: “Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” Omdat we niet samen zingen op dit moment hebben we Jeanet samen als gemeente een zegen toegezegd met de woorden van het lied ‘Gods zegen voor jou’ van Sela.


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl of één van de kerkenraadsleden. Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen