image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten
Diensten zondag 18 juli

Zondag 18 juli
9.30 ds. T. Wegman, Driebergen
18.30 ds. L.W. de Haan

Diaconiecollecte Edukans
Kerkauto 9.30 C. van der Mooren (691509), 18.30 J. Konings (352227)
Kinderoppas Jeanet Donkersloot, Linde Bouman


Zondag 25 juli
9.30 ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort
18.30 GK ds. J. Tiggelman, Rijnsburg

Diaconiecollecte Eigen diaconie
Kerkauto 9.30 J. Roozemond (0651583429), 18.30 J. Smelt (353401)
Kinderoppas Jacobiene Klerk, Sven van Drunen

Collecten
De diaconiecollecte is voor CRUX, pioniersplek Rosmalen. Bijdragen voor diaconie en kerk kunnen in de kerk worden gedeponeerd in de collectezakken bij de uitgang, of worden overgemaakt naar de volgende bankrekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Het is helaas nog nodig om te werken met het aanmeldsysteem voor de kerkdiensten. Inmiddels weten gelukkig velen het formulier of de familie Van Wijlen daarvoor te vinden. Aanmelden kan via het formulier op de website of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21).

Voor de gezamenlijke avonddiensten in de Gereformeerde Kerk kunt u zich inschrijven via het formulier op www.gereformeerdekerkgenderen.nl.

 


Aanmelden kerkdiensten
U en jij worden van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Voorlopig is er plaats voor 60 kerkgangers. Aanmelden blijft nodig en kan via het formulier op de website, of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (kim_van_wijlen@hotmail.com / 06 22 86 97 21). U kunt zich ook aanmelden voor de avonddiensten in de Gereformeerde Kerk. Dit kan via het inschrijfformulier op hun eigen website: www.gereformeerdekerkgenderen.nl.


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl of één van de kerkenraadsleden. Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen