image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven.
Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.

Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website:www.hervormdgenderen.nl
Predikant: ds. L.W. de Haan
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten zondag 24 september 2023 

Zondagmorgen   : 9.30 uur Startzondag
Predikant            : ds. P. Nobel, Noordwijk
Collecte                : Diaconie Hulp Marokko
Organist               : Gerrit van Veen
Lied v.d. dienst  : Lied 209
Kerkauto             : G. Bax (351197)
Kinderoppas      : Stefani van Veen, Anne Donkersloot
Zondagavond        : 15.30 uur
Predikant               : ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
Collecte
                  : Diaconie Hulp Marokko

Organist                 :
Lied v.d. dienst     : Opwekking 573
Kerkauto                : uur A. Thur (351156)

Online diensten:
Online diensten Hervormde kerk: https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA
Online diensten Gereformeerde kerk:
https://www.youtube.com/@gereformeerdekerkgenderen3029/videos

Online diensten Hervormde kerk Eethen/Drongelen: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10869

Collecten:
De diaconiecollecte is bestemd voor noodhulp in Marokko. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst, de collecte bij de uitgang voor de energiekosten.

Catechisatie:
De catechisatie gaat ook bijna weer beginnen, maar niet meteen na het startweekend. De eerste keer zal in de week daarop zijn, 26 september. Het tijdstip volgt nog.

Noodhulp Marokko:
De diaconiecollecte is a.s. zondag in beide Genderse kerken bestemd voor noodhulp na de aardbeving in Marokko. In Marokko werkt Kerk-in-Actie samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak
De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.
Vrijmoedig vragen we u om een gift, via de collecte in de kerk of via de bank op NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente onder vermelding ‘Marokko’.

Kerkschoonmaak:
Komende maandag 25 september staat gepland om de kerk een grondige schoonmaak beurt te geven.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de ramen zowel binnen als buiten. Verder dient het blad uit de goot tussen de kerk en Regenboog te worden verwijderd. Tot slot zijn er ook nog diverse kleine objecten die schoongemaakt moeten worden. Namens de kerkrentmeesters en de Commissie van Bijstand word je daarvoor uitgenodigd.
We willen vroeg beginnen omdat het al vrij snel donker wordt. Als afsluiting kunnen we dan gezamenlijk koffiedrinken met iets lekkers erbij.

Kerktelefoonbusjes:
Zaterdagmorgen 30 september worden de kerktelefoonbusjes weer opgehaald.

Catechisatie:
Dinsdagavond 26 september beginnen we weer met de catechisatie. Er zal nog drie keer catechisatie zijn met ds. Lucias (ook op 10 en 24 oktober). Er wordt nog over nagedacht over hoe we daarna verder gaan. We hebben ook even gepuzzeld met de groepsindeling om tot een enigszins evenwichtige verdeling te komen. De verdeling is dit keer als volgt: 18.45-19.30 uur groep 7/8 en VO1. Daarna van 19.45-20.30 uur VO2-4. De tieners zitten dan in dezelfde samenstelling als vorig seizoen bij elkaar. Tot dinsdagavond!

Kerkenraad:
Zondagmorgen 15 oktober staat de dienst in het teken van afscheid en bevestiging ambtsdragers. Er is op dit moment nog een vacature ouderling. In december loopt de eerste termijn van twee ambtsdragers af. Mogelijk ontstaan er dan nog meer vacatures. De kerkenraad heeft besloten daarom nu geen nieuwe benoeming te doen, maar dit uit te stellen tot het einde van het jaar en dan de situatie opnieuw te bezien.

Startweekend:
We kunnen terugkijken op een mooi startweekend, met allerlei activiteiten voor jong en oud. Mooi om zoveel mensen uit de verschillende kerken te hebben gezien! Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft, in organisatie en aanwezigheid!

Afscheid ds. Lucias de Haan:
Nu ds. Lucias de Haan het beroep naar Beilen heeft aangenomen nadert het moment van afscheid nemen. Volgens de kerkorde moet dit binnen drie maanden na het aannamen van het beroep. De afscheidsdienst staat gepland op zondagmorgen 5 november. De vrijdagavond ervoor, 3 november, willen we een gezellig samenzijn organiseren om ook in een informele setting afscheid te nemen. In de komende tijd zullen we hier verder invulling aan gaan geven. Zondag 19 november zal de bevestiging- en intrededienst in Beilen zijn.

Herinnering:
Verkoopdag op 28 Oktober 2023: Denkt u aan de boodschappen, voor de boodschappenmand. Er staan dozen in de Regenboog waarin we deze boodschappen willen verzamelen. Ook zijn we nog steeds op zoek naar kadootjes (nieuw) die geschikt zijn voor de € 1 en € 2 enveloppen. Ook hiervoor staat er een doos in de Regenboog. Speelgoed was afgelopen jaar een goedlopende kraam, en we vragen u om eens even te kijken of u nog speelgoed heeft dat compleet en niet kapot is. Natuurlijk levert u het speelgoed schoon aan bij Janique van der Velden, Bulkstraat 1. Wel voor 20 oktober.