Voetius Genderen

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten

Zondag 2 augustus
09.30 ds. G. Bos, Urk
18.30 ds. G. Bos, Urk, gez. dienst

Zondag 9 augustus
09.30 ds. P. van Veen, Harderwijk
18.30 GK ds. E.J. van den Brink, gez. dienst

Zondag 16 augustus
09.30 ds. J.A. Hoogesteger, Dussen
18.30 ds. J. Boom, ’s Gravenmoer, gez. dienst

Collecten
De diaconie collecten zijn in de komende periode voor de volgende doelen: 2 aug Trans World Radio, 9 aug Werelddiaconaat en 16 aug GZB zomerzendingscollecte. In de kerk kunt bij de uitgang uw gaven geven. Een bijdrage voor diaconie en kerk kan ook worden overgemaakt naar de volgende rekeningnummers: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Aanmelden kerkdiensten
Met de versoepeling van de Corona-maatregelen hebben we de afgelopen weken al diverse  diensten kunnen vieren. Ook voor de maand augustus kunnen we maximaal 60 mensen uitnodigen en zullen we alle ochtenddiensten weer zelfstandig vieren. De avonddiensten zullen we gezamenlijk met de gereformeerde kerk en om en om in beide kerkgebouwen houden. Voor de gezamenlijke diensten geldt dat beide gemeentes de helft van het aantal beschikbare plaatsen kan gebruiken. Om iedereen een kans te geven om de diensten te kunnen bijwonen, willen we net als in juni en juli een aanmeldingssysteem gebruiken. Via het formulier op de website kunt u per zondag aangeven welke diensten u wilt bijwonen. In de ochtenddienst zal er ook oppas zijn en elke 2e en 4e zondag zal er ook kindernevendienst (KND) zijn waarbij de kinderen dan voor de dienst al naar de kindernevendienst gaan en daar de hele dienst ook blijven. Op het formulier kunt u ook aangeven of u gebruik maakt van de oppas en/of KND. Kim van Wijlen regelt de organisatie en verwerking van het formulier. Naast het formulier kunt u ook direct contact zoeken met Kim via email kim_van_wijlen@hotmail.com of telefoon 0622869721 en doorgeven welke voorkeur u heeft dan wordt dat ook meegenomen. Als u uitgenodigd bent voor een dienst krijgt u per mail of per brief een uitnodiging voor de betreffende dienst. Mocht u verhinderd zijn of klachten hebben (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) wilt u dat dan uiterlijk op vrijdagavond doorgeven dan kunnen we nog iemand anders uitnodigen voor de betreffende dienst. We hopen en bidden dat we weer met velen de diensten mogen vieren!  

Medeleven
Het was wel even schrikken voor Jan en Corrie Vonk Noordergraaf, Meerstraat 12. Corrie werd vorige week plotseling opgenomen in het ziekenhuis, maar afgelopen donderdag mocht zij na behandeling het ziekenhuis weer verlaten om thuis verder te herstellen.

Op vrijdag 7 augustus zal mijn moeder, Jennie van Drunen-Colet worden geopereerd en krijgt ze een nieuwe knie. Vanaf Maandag 10 augustus zal zij gaan revalideren in Waalwijk.
Zullen we voor hen bidden.

Huwelijk:
Van Anouk Roubos en Jelle Bouman kregen we het volgende blijde bericht voor de kerkenraad en de gemeente: bij deze willen wij jullie op de hoogte stellen van ons aankomende huwelijk. Door Corona moest het een en ander veranderd worden, maar we kijken er naar uit – nadat we op 5 juni voor de wet zijn getrouwd – om op 4 september voor het oog van familie, vrienden maar vooral van God, ons “echte” ja woord te geven. De dienst wordt gehouden om 18.30 op Park Veldzicht (Lange Pad 15) en we willen de gemeente vragen in hun gebeden aandacht hieraan te besteden. Wilt u als gemeentelid aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom. We zijn dankbaar dat 2 jonge mensen hun huwelijk willen bevestigen door onze hemelse Vader en wensen beiden, samen een gezegende dag toe.

Het toekomstige adres van her bruidspaar is Voompad 12, 4265HX in Genderen.

Agenda:
De komende weken staan de volgende verjaardagen op de kalender: 2 augustus dhr. A.G. Vos (Genderensedijk 11), 4 augustus mevr. A.J.C. Blankers-van der Beek (Ruiterhof 22) en dhr. K. Hobo (Doeverensestraat 61), 6 augustus dhr. C.J. Lankhaar (Susterenhof 7), 14 augustus mevr. G. van Gammeren-van Wijk (Hoofdstraat 6) en op 16 augustus dhr. J. Combee (Hoofdstraat 92) . We wensen alle jarigen een fijne (verjaar)dag toe.

Gemeenteavond:
Zet u  Woensdag 26 Augustus alvast in uw agenda. Meer informatie volgt!

Voetius
Deze Voetius is voor drie weken. Kopij voor de volgende editie kan worden aangeleverd tot 18 augustus op de “normale” adressen. De Voetius verschijnt dan weer wekelijks.

Ten slotte
In deze vakantietijd mag er naast het uitrusten van alle werkzaamheden ook tijd voor bezinning zijn. Op 19 juli mochten we tijdens de ochtenddienst stil staan bij Prediker 4: 1-12 met als tekst ”een handvol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind”. Leest u dit stukje nog maar eens door of luister nog eens naar de preek hierover. Zijn we allemaal niet te veel bezig met het najagen van wind?

Verder wens ik u namens de kerkenraad een goede (vakantie) tijd toe, en denkt u ook eens aan de ouderen en eenzame onder ons.

Wim van Drunen


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
De geplande erediensten van zondag 15, 22 en 29 maart zullen in een digitale vorm doorgaan, waarbij we zullen samenwerken met de gereformeerde kerk. Dit betekent voor a.s. zondag 15 maart dat er in de ochtend een dienst vanuit de gereformeerde kerk wordt verzorgd. Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl 06 31013886) of één van de kerkenraadsleden.Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen