Voetius Genderen

image_pdfimage_print

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten Pinksterzondag 31 mei
9.30 GK Ds. J. van den Brink-Dekker, ds. E.J. van den Brink, ds. L.W. de Haan
20.00 Pinkstergesprek vanuit de Hervormde Kerk

Collecten
De diaconiecollecte is deze keer bestemd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad. Ook herinneren we u graag aan de zendingsbussen die normaal gesproken bij de uitgang hangen. Wilt u ook de zending niet vergeten in uw bijdragen? Giften voor de diaconie en de kerk kunt u overmaken naar NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Pinksteren
Komende zondag hopen we het Pinksterfeest de vieren: de Heilige Geest werd uitgestort. De Heere Jezus liet Zijn leerlingen niet alleen achter, maar de Trooster kwam naar de aarde. We bidden dat Zijn Geest ook ons leven vult. ’s Ochtends is er een gezamenlijke dienst vanuit de Gereformeerde Kerk. ’s Avonds staat er iets nieuws op het programma: we hebben het een Pinkstergesprek genoemd. Als dominees van Eethen-Drongelen en Genderen gaan we met elkaar in gesprek over het 4e Focusthema uit blok 2: ‘Een brief van Jezus’. Daarin gaat het over het werk van de Heilige Geest in en door ons heen, hoe wij een leesbare brief voor anderen kunnen zijn. Onze IZB-trajectbegeleider Nienke de Ronde zal dit gesprek leiden. Het begint om 20.00 en is te volgen via de livestream op YouTube en de kerkradio. Via YouTube zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan het gesprek. Op een aantal momenten zal er gelegenheid zijn om reactie te geven of een vraag te stellen. Henk Teuling zal er zijn voor de muzikale ondersteuning. Van harte welkom om digitaal aan te sluiten!

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 7 juni willen we graag weer eens met elkaar koffiedrinken na de morgendienst. Niet zoals we dat gewend waren te doen in de Regenboog, maar verspreid door Genderen in de tuinen van verschillende gemeenteleden. We hopen dus op mooi weer! Hoe dit precies gaat verlopen volgt nog in de nieuwsbrief en de volgende Voetius, maar houd 7 juni vast in uw gedachten!

Examenkandidaten
Anders dan anders, maar ook dit jaar hopen we dat er weer veel vlaggen in Genderen te zien zijn van jongeren die geslaagd zijn. We zouden het fijn vinden om de uitslag te horen! Ben jij zelf examenkandidaat, of weet je van iemand in je omgeving dat hij/zij geslaagd of gezakt is, wil je dat dan laten weten aan jeugdouderling Suzan, jeugddiaken Arjan of ds. Lucias? We leven graag met je mee!

Hulp gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het uitzenden van de kerkdiensten. Het gaat dan om het bedienen van het beeld (laptop) of geluid. Je hoeft het nog niet te kunnen, het valt redelijk eenvoudig te leren als je een beetje overweg kunt met een computer. U/jij kunt zich aanmelden bij Johan Roozemond of de dominee.

 Uit de pastorie
Een hartelijke groet vanaf de Kerkstraat,
Ds. L.W. (Lucias) de Haan

 


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

 Annuleren alle kerkelijke groepsactiviteiten tot en met 30 april
Op vrijdag 13 maart heeft de kerkenraad op basis van de afgekondigde maatregelen rondom Corona besloten om alle kerkelijke groepsactiviteiten tot en met 31 maart te annuleren. Dit is een ingrijpende maar noodzakelijke maatregel om zo het mogelijke besmettingsgevaar en de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met de gezondheidsrisico’s voor iedereen en in het bijzonder de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Erediensten via internet
De geplande erediensten van zondag 15, 22 en 29 maart zullen in een digitale vorm doorgaan, waarbij we zullen samenwerken met de gereformeerde kerk. Dit betekent voor a.s. zondag 15 maart dat er in de ochtend een dienst vanuit de gereformeerde kerk wordt verzorgd. Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl 06 31013886) of één van de kerkenraadsleden.Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen