Voetius Genderen

image_pdfimage_print

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten Palmzondag 5 april
9.30 GK ds. J. van den Brink, Focus 1.5
18.30 ds. L.W. de Haan

Collecten
Nu de kerkdiensten in een andere vorm plaatsvinden is er ook niet op de gebruikelijke manier de collecte. U zou wel een bijdrage kunnen overmaken. De diaconiecollecte van deze zondag is volgens rooster voor Geloofshelden. Deze organisatie zet zich in voor het doorgeven van het Evangelie door middel van sportactiviteiten. Dit zijn de rekeningnummers waar u uw bijdrage naar kunt overmaken. Diaconie: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen. Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Kerkdiensten
Zondag zal het 5e Focusthema uit blok aan de orde komen, waar het gaat over de kruisiging van Jezus. Omdat de vorige Focusdienst door ons is ingevuld ging de voorkeur er naar uit dat deze keer ds. Joost het Focusthema zou behandelen. Vandaar dat we deze zondag opnieuw in de morgen meeluisteren met de Gereformeerde Kerk.

Over de technische kant en de muzikale invulling van de diensten blijven we nadenken en we doen ons best om ook in dat opzicht de diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Op zowel het zingen bij het orgel (levert een stukje herkenbaarheid op) als het gebruik van geluidsopnames hebben we positieve reacties gekregen. In de ochtenddiensten zal er zoveel mogelijk live muziek worden ingezet, in de avonddiensten geluidopnames.

Extra kerkradio-uitzending
Op woensdagavond is er een extra uitzending om 19.30 op de kerkradio met bemoedigende liederen en teksten. De eerste uitzending is enthousiast ontvangen en beluisterd. Deze week verzorgt ds. Jannie van den Brink deze uitzending en volgende week ds. Michiel Vastenhout. Als de techniek ons niet in de steek laat is de uitzending uit Eethen te volgen via onze eigen kerkradio.

Stille Week
Zondag is het Palmzondag: de dag van de intocht in Jeruzalem en begint de zogenaamde Stille Week. In deze week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Ook dat is dit jaar anders dan we gewend zijn. Afgelopen jaren hebben we een aantal avonden een avondgebed gehouden in de kerk: dat gaat nu niet. In samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Eethen-Drongelen zal er wel iedere avond een kerkradio-uitzending zijn om 19.30. Meer informatie volgt nog in Elkaar en een flyer.

Op Goede Vrijdag vieren we normaal gesproken het Heilig Avondmaal. We hebben besloten deze viering dit keer niet door te laten gaan, maar uit te stellen. In Elkaar zal dit verder worden toegelicht.

Voetius
In de vorige Voetius was op de eerste pagina te lezen dat de redactie rekening houdt met de mogelijkheid dat de Voetius niet bezorgd mag worden door strengere maatregelen. Daarom is er de mogelijkheid om in dat geval tijdelijk de Voetius digitaal te ontvangen. Als u dat wenst, geef dan uw emailadres door aan de familie Kramer die in Genderen de bezorging coördineert: thema_mieke2003@hotmail.com. Overigens merken we daarbij op dat de berichtgeving uit onze eigen gemeente ook in Elkaar te lezen blijft.

Uit de pastorie
Zondagavond hoorden we over de strijd van Jezus met de angst en de duisternis in Gethsémané. Indrukwekkend dat we mogen weten dat God niet op een afstand is blijven staan, maar ons bestaan gedeeld heeft: Hij weet wat lijden is. In Hebreeën 4: 15-16 staat: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben moet onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Bijzondere woorden, juist in deze vreemde tijd. Met onze zorgen naar de troon van God gaan. Zorgen die ieder op zijn eigen manier heeft nu: over gezondheid van onszelf en anderen, over het werk in de zorg, de capaciteit van de ziekenhuizen, over eenzaamheid, over onze baan of ons bedrijf, de jongeren en kinderen die niet naar school kunnen, enzovoorts… we merken dat het coronavirus ons hele bestaan raakt. Zoek gerust contact met de ouderlingen of ongetekende als u/jij iets van de zorgen wil delen. Een hartelijke groet,

 Ds. L.W. (Lucias) de Haan

 


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

 Annuleren alle kerkelijke groepsactiviteiten tot en met 31 maart
Op vrijdag 13 maart heeft de kerkenraad op basis van de afgekondigde maatregelen rondom Corona besloten om alle kerkelijke groepsactiviteiten tot en met 31 maart te annuleren. Dit is een ingrijpende maar noodzakelijke maatregel om zo het mogelijke besmettingsgevaar en de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met de gezondheidsrisico’s voor iedereen en in het bijzonder de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Erediensten via internet
De geplande erediensten van zondag 15, 22 en 29 maart zullen in een digitale vorm doorgaan, waarbij we zullen samenwerken met de gereformeerde kerk. Dit betekent voor a.s. zondag 15 maart dat er in de ochtend een dienst vanuit de gereformeerde kerk wordt verzorgd. Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl 06 31013886) of één van de kerkenraadsleden.Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen