Voetius Genderen

image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten

Diensten zondag 28 februari
Derde Lijdenszondag
9.30 GK ds. J. van den Brink, Focus 4.4
18.30 ds. L.W. de Haan

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor De Hoop in Dordrecht. Deze christelijke ggz-instelling helpt mensen met psychische en/of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Focus Komende zondagmorgen hoopt ds. Joost in de dienst stil te staan bij het 4e Focusthema van dit blok. Het zal gaan over ‘Gastvrijheid en openheid’. Het ziet er nog niet naar uit dat de maatregelen het toelaten het kringwerk weer op te pakken. Daarom wordt er alweer nagedacht over een volgend online-gesprek. We horen positieve reacties en zijn dankbaar voor de betrokkenheid van gemeenteleden voor en achter de camera. Voor ideeën en suggesties om in deze coronatijd met Focus bezig te blijven en in gesprek te gaan staan we zeker open. Schroom niet om ze met ons te delen.

40dagen ‘Op Weg’ Om bewust de tijd naar Goede Vrijdag en Pasen te beleven, is er de 40dagen ‘Op Weg gestart. Een gezamenlijk initiatief van de kerken in Eethen, Drongelen en Genderen. Iedere morgen krijg je via WhatsApp een berichtje dat je herinnert aan het onderweg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen, bijvoorbeeld door een lied of een vraag mee aan de slag te gaan. Onderweg kun je nog steeds aanhaken; door een berichtje te sturen naar 06 83 56 31 35 kun je je aanmelden.

Iedere woensdagavond is er een vesper, afwisselend vanuit de verschillende kerken. Woensdagavond 3 maart is er om 20.00 een vesper vanuit de Gereformeerde Kerk.

Actie Kerkbalans We herinneren u aan de actie Kerkbalans en de manier waarop deze dit jaar wordt uitgevoerd. De enveloppen worden dit jaar wel bezorgd, maar niet opgehaald. U wordt verzocht de envelop zelf in de brievenbus te doen bij dezelfde bezorger als vorig jaar. Dit is iemand van de commissie van bijstand of van de ouderling-kerkrentmeesters. Weet u niet wie uw bezorger is, dan kan de brief ook in de bus van Gertjan Bax (Hoofdstraat 30) of Gert Vlastuin (Ruiterhof 39). 

Kopij De volgende Voetius is in verband met Biddag voor twee weken. Bij het aanleveren van kopij hier graag rekening mee houden.

 Uit de pastorie
Een hartelijke groet vanaf de Kerkstraat,

Ds. L.W. (Lucias) de Haan


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl of één van de kerkenraadsleden. Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen