Voetius Genderen

image_pdfimage_print


Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de predikant vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Mieke Kramer, Hoofdstraat 27, Genderen.


Website: www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Kerkdiensten

Diensten zondag 29 november
Eerste zondag van advent
9.30 ds. L.W. de Haan
18.30 ds. H. Brendeke, Hagestein

Kerkauto 9.30 G.J. Bax (351197), 18.30 J. Roozemond (06 51 58 34 29)

Kinderoppas Elly de Waal, Veerle Bouman

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad. De collecte voor de kerk gaat in de maand november naar de onkosten die de verbouwing in de kerk mee zich mee heeft gebracht. Bijdragen voor diaconie en kerk kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken doen of overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Rondom de kerkdiensten
De komende periode staan er een aantal bijzondere diensten in de agenda. In de avonddienst van 6 december hopen we Alie Pellikaan te bevestigen als ouderling. Zondag 13 december hopen we samen het Avondmaal te vieren. Met name voor deze Avondmaalszondag willen we u vragen zich tijdig aan te melden. We overwegen een mogelijke extra viering in de morgen te organiseren (bijvoorbeeld een dienst om 9.00 en 11.00), maar daarvoor willen we graag weten of er belangstelling voor is.

Zondagmorgen 29 november nodigen we in het bijzonder de gemeenteleden met de achternamen I t/m R uit om zich aan te melden voor de kerkdiensten. Zondagmorgen 6 december geldt dit voor de achternamen S t/m Z. Overigens staat het iedereen vrij zich voor iedere dienst aan te melden en voor de avonddiensten geldt de voorrangsselectie van achternamen niet. We herinneren ook nogmaals aan dat het mogelijk is om kinderen aan te melden voor de kindernevendienst, ook als u al ouder(s) niet in de kerk maar thuis de kerkdienst meebeleeft. Aanmelden voor de kerkdiensten kan via de website of door contact op te nemen met Kim van Wijlen (06 22869721). Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst kan door een appje te sturen naar 06 21356195.

Medeleven
Afgelopen zondag hoorden we hoe blijvend actueel de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is. In hem herkennen we de Heere Jezus die Zelf de mensen zag langs de kant van de weg, Zich liet raken door hun pijn en verdriet, en: hen niet voorbijliep. De vraag aan ons is niet wie onze naaste is, maar of wij (als volgelingen van Jezus) een naaste zijn geweest. Wie komen wij tegen op ons pad voor wie wij een naaste kunnen zijn? Wie is er ziek, eenzaam, heeft te maken met verdriet en zorgen? Laten we hen niet voorbijlopen!

Kerkenraad
De kerkenraad vergadert dinsdag 1 december. We vragen om uw gebed om wijsheid en inzicht. In het bijzonder in deze tijd. Het is een hele uitdaging om te zoeken naar hoe om te gaan met de maatregelen, de diensten in december (Kerst!) vorm te geven, enz.

Esther
Vrouwenvereniging Esther hoopt dinsdagmiddag 1 december weer bij elkaar te komen. Neemt u het septembernummer mee voor Bijbelstudie nummer 4?

Uit de pastorie
Zondag begint de Adventstijd. Een periode waarin woorden als hoop, verwachting en verlangen centraal staan. We mogen uitzien naar de komst (advent komt van het latijnse woordt voor komst: adventus) van de Heere Jezus: het Licht van de wereld. Dit jaar krijgen woorden als hoop en verlangen wellicht een andere klank dan voorgaande jaren. Tegelijk stelt dat ook vragen aan onszelf: waar zie ik eigenlijk naar uit? Gaat mijn verlangen uit naar de terugkomst van Jezus, of verlang ik ten diepste vooral naar de terugkomst van het ‘oude normaal’…? Vragen genoeg om je mee bezig te houden deze periode. Ik hoop en bid dat het ons samen dichterbij het Licht mag brengen. Een hartelijke groet,

Ds. L.W. (Lucias) de Haan


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl of één van de kerkenraadsleden. Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen