Voetius Genderen

image_pdfimage_print

Wekelijks verschijnt het regionale kerkblad ‘Voetius’ dat gezamenlijk met andere Hervormde gemeenten uit de regio wordt uitgegeven. Kopij kunt u inleveren bij de J. Smelt vóór maandag 20.00 uur.
Email: predikant@hervormdgenderen.nl  Voor dankbetuigingen en advertenties kunt u zich direct wenden tot de drukkerij: Voetius@kaasjager.nl.

De abonnementen worden geregeld door: Marlien van Mersbergen, Rondendans 12, 0416-351848.


Genderen www.hervormdgenderen.nl
Predikant: L.W. de Haan, Kerkstraat 31, 4265 JD Genderen, Tel: 0416-351115
Scriba: L.P.K. Oudshoorn, Kerkstraat 24

Diensten zondag 27 september
9.30 ds. J.T. de Koning, Alpen a/d Rijn
18.30 prop. J.J. de Haan, Woerden

Kerkauto 9.30 A. Thur (351156), 18.30 M. van Wijk (352242)

Kinderoppas Eline van de Wetering, Shifra Smelt

Collecten De diaconiecollecte is bestemd voor Traverse Tilburg. Deze organisatie zet zich in voor mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. Met begeleiding en opvang probeert Traverse de neerwaartse spiraal waar deze mensen vaak in zitten te doorbreken en samen te zoeken naar een nieuwe, hoopvolle toekomst. Daarnaast wordt uw bijdrage gevraagd voor de kerk en eredienst. Bijdragen kunt u in de kerk bij de uitgang in de collectezakken doen of overmaken naar: NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen en NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen.

Aanmelden U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten via het formulier op de website of door contact op de nemen met Kim van Wijlen (06-22869721). Graag niet wachten tot het laatste moment met aanmelden, zodat de plaatsen tijdig ingedeeld kunnen worden.

Start winterwerk
Een stralend weekend en veel stralende gezichten! We kunnen terugkijken op een mooi startweekend. Dank aan iedereen die hier de schouders onder heeft gezet! Het was goed om elkaar (jong en oud) weer te ontmoeten bij de verschillende activiteiten en bovenal in en rond de startdienst. We zijn afhankelijk van Gods zegen in het winterwerk, anders blijft het een menselijk bouwwerk. Meer dan anders ervaren we misschien wel in de onzekerheid van de periode voor ons ligt. Het is een voorrecht en zegen om deel te mogen zijn van een gemeente; een plek met zoveel mogelijkheden om gevoed en toegerust te worden om te leven als christen op de plek waar God je in je dagelijks leven roept.

Catechisaties
De catechisatie gaat 29 september van start. Om 18.45 is groep 7/8 welkom in de Regenboog, daarna VO 1-4 vanaf 19.45. Eveneens is het nog mogelijk je aan te melden voor de belijdeniscatechisatie. Ook als je daar vragen of twijfels over hebt, schroom niet om contact op te nemen met de dominee.

Vacatures kerkenraad
De gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen voor de ontstane vacatures van ouderling en diaken. U kunt tot en met 3 oktober namen indienen bij scriba Leo Oudshoorn. We wijzen er nogmaals op dat het wel mag, maar niet verplicht is om een naam met tien handtekeningen in te leveren. U kunt dus ook uw eigen aanbeveling van wie u geschikt acht bij de scriba indienen. Laten we de vacatures ook in onze gebeden meenemen.

Kerktelefoonbusjes
A.s zaterdag 26 september worden de busjes weer opgehaald bij de kerktelefoonluisteraars.

Uit de pastorie
Voor de zomervakantie heb ik een aantal keer iets gedeeld over de verplichte nascholing die ik moest volgen. Helaas konden een aantal bijeenkomsten toen niet fysiek doorgaan. Desalniettemin kon de nascholing wel worden afgerond en ook ik heb dat positief kunnen afronden. Het waren intensieve momenten van verdieping en reflectie over het ambt, de gemeente, je eigen functioneren en je eigen persoon. Soms pittig, maar zeker waardevol. In het vertrouwen van de groep werden ook best veel persoonlijke dingen gedeeld. De digitale bijeenkomsten waren goed, maar voelden toch ook als surrogaat. Nu er weer mogelijkheden zijn is er voor ons als ‘bonus’ een extra dag georganiseerd om het toch samen te kunnen afsluiten. A.s. vrijdag is het zover en mag ik nog een keer naar Hydepark. Een hartelijke groet,

Ds. L.W. (Lucias) de Haan


Vanuit de kerkenraad t.a.v. Corona

Gebed
Wij vragen u te bidden voor allen die te maken hebben met de corona pandemie. Dat de genomen maatregelen ook mogen bijdragen aan het verkleinen van het gezondheidsrisico en daarmee aan het stabiliseren van de situatie in Nederland en wereldwijd.

Erediensten via internet
Deze is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen/events) en de kerktelefoon. De avonddienst wordt vanuit onze kerk verzorgd en is te beluisteren via internet (https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen) en de kerktelefoon.

Wij roepen u op om deze kerkdiensten mee te luisteren. Kent u iemand zonder internet? Geef dit bericht dan door. Nodig mensen uit om met u mee te luisteren als er geen gezondheidsklachten zijn (zie ook ‘bezoekwerk’), maar voorkom groepsvorming.

Voor de collecten wordt u gevraagd om een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie en het college van kerkrentmeester (CvK) die op deze nieuwsbrief staan. Graag onder vermelding van ‘collecte en datum (bv zondag 15 maart)’

Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezoeker en de bezochte niet lijdt aan de het coronavirus (koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, niezen en/of kortademigheid). Is dit wel het geval dan alleen telefonisch contact. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg. Wij verzoek u dan telefonisch contact op te nemen met uw wijkouderling.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad (Leo Oudshoorn, scriba@hervormdgenderen.nl 06 31013886) of één van de kerkenraadsleden.Houdt de website, sociale media en Elkaar in de gaten voor verdere informatie.

In deze moeilijke beslissing rekenen wij op u begrip en medewerking.

Diaconie: NL32RABO 0341 528 234  t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Genderen
Kerkrentmeesters: NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. Genderen